Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). 

          

          

          

 

 A.GAILIAUS FIRMA “ARVAIRA”

 

MOKYMO TVARKOS TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šios taisyklės yra neatskiriama Mokymo sutarties, sudarytos su vairavimo mokykla, dalis.

Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Mokykla – A.Gailiaus firma „ARVAIRA“ kuriai:

- Išduotas, VKTĮ prie Susisiekimo ministerijos, liudijimas vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą;

- Išduota, Švietimo ir mokslo ministerijos, licencija vykdyti profesinį formalųjį mokymą;

Mokymo sutartis - pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp Mokyklos ir mokinio;

Mokytojas – reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ir/arba praktinio vairavimo žinių/gebėjimų.

Mokymo valanda – laikas, per kurį Mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais. Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

 1. Sutarties sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

 

  1. asmenys, norintys mokytis motorinių transporto priemonių vairuotojų ar traktorininkų kursuose privalo sudaryti „Mokymo sutartį“ su Mokykla.

  2. asmuo, turintis kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, ir pageidaujantis tobulinti žinias ir (ar) įgūdžius, privalo sudaryti „Papildomo mokymo sutartį“.

  3. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, nebent šalys susitarė kitaip.

  4. Mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų Mokyklai. Mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui nutraukus ją vienašališkai, mokestis sumokėtas už mokymą, negrąžinamas.

 1. Šalių teisės ir pareigos

 

2.1. Mokinio teisės:

2.1.1. savarankiškai mokytis, gali asmenys atitinkantys Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, ar Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias TP įgijimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2.1.2. mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą apie išklausytą teorinio ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą, bei, įskaityti išklausytą teorinį ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą.

2.1.3. gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš Mokyklos.

2.1.4. laikinai sustabdyti mokymosi kursą, ne vėliau kaip vieną savaitę prieš tai, informuodamas Mokyklą.

2.1.5. esant pageidavimui ar finansinei būtinybei, tartis su Mokykla, dėl mokesčio už mokslą atidėjimo ir/ar mokėjimo dalimis.

2.1.7. Jeigu mokinys sumokėjęs už kursus atsisako juos lankyti, arba Mokyklai sustabdoma teisė mokyti, per 10 dienų nuo kursų pradžios, jam grąžinama visa sumokėta suma, atskaičius mokestį už lankytus teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus. Praėjus 20 dienų nuo kursų pradžios – įmokos negrąžinamos.

 

2.2. Mokinio pareigos:

2.2.1. laikytis bendrųjų viešosios tvarkos ir „Mokymo tvarkos taisyklių“

2.2.2. mokantis su grupe, nustatytu laiku lankyti užsiėmimus;

2.2.3. nustatytu laiku atvykti ir išlaikyti galutines žinių patikrinimo įskaitas;

2.2.4. laiku sumokėti už dokumentų įforminimą teorijos ir praktinio vairavimo mokymą;

2.2.5. sudarant mokymo sutartį pateikti teisingus asmens duomenis, laiku pristatyti privalomus dokumentus;

2.2.6. negalint sutartu laiku atvykti į teorijos ir (ar) praktinio vairavimo užsiėmimą, dieną prieš, ne vėliau kaip iki 20 valandos, perspėti administraciją. Jei mokinys į užsiėmimą (-us) neatvyko ir neperspėjo administracijos, jam pinigai už užsiėmimą negrąžinami;

2.2.7. jei mokinys už kursus nesumokėjo, bet pasinaudojo Mokyklos paslaugomis, privalo sumokėti priskaičiuotą pinigų sumą už laikotarpį, kurį mokėsi.

 

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1. sudaryti tinkamas sąlygas mokiniui įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;

2.3.2. Mokymus vykdyti vadovaujantis:

- Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu;

- Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti įgijimo taisyklėmis bei Profesinio mokymo įstatymu;

2.3.3. mokiniui išklausiusiam teorijos ir atlikusiam praktinio mokymo kursą bei teigiamais pažymiais išlaikiusiam galutines žinių patikrinimo įskaitas, išduoti kursų baigimo liudijimą arba traktorininko (vairuotojo) pažymėjimą kartu su kompetencijų pažymėjimu.

2.3.4. neišduoti kursų baigimo liudijimo ir (ar) vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo mokiniams, nebaigusiems minimalaus privalomo mokymo kurso arba nors ir pilnai išklausiusiems mokymo kursą, bet turintiems nepatenkinamus galutinės įskaitos įvertinimus.

2.3.5. mokinio asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis LR Asmens Duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

2.3.6. Galutinės žinių ir įgūdžių patikrinimo įskaitos vykdomos:

- Vairuotojų pirminio mokymo ir vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašu;

- Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti įgijimo taisyklėmis ir Profesinio mokymo įstatymu.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius – LR įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Mokymo sutartys sudaromos dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

3.3. Mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma LR teisė.

3.4. Pasikeitus įstatymams, reglamentuojantiems reikalavimų mokykloms tvarką, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

 

 

 

 

Direktorius Arturas Gailius

 

A.V.

 

 

2014 m. kovo 3 d. 

    

Vairavimo Mokykla ARVAIRA anno 2000